Wedstrijdreglement

1. Algemeen

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle onder de verantwoording van de wedstrijdcommissie vallende wedstrijden en een ieder die zich inschrijft voor, c.q deelneemt aan één of meerdere van deze wedstrijden wordt geacht dit reglement te kennen.

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgelegd door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews en voorts volgens de Local rules zoals van kracht op de golfbaan van Free Golf. Per wedstrijd kunnen tijdelijke Local rules van toepassing worden verklaard. Deze tijdelijke Local rules zullen voorafgaande aan de wedstrijd bekend worden gemaakt.

2. Deelname

Deelname aan wedstrijden is uitsluitend voorbehouden aan leden van golfvereniging Schinkelshoek die in het bezit zijn van een volledige baanpermissie of hcp 45 of GVB. De wedstrijdcommissie bepaalt per wedstrijd de wedstrijdvorm, het aantal te spelen holes, de wijze van inschrijving, de datum en aanvangstijd, het inschrijfgeld, het inschrijvingstermijn en telefoonnummer waarop kan worden afgemeld.
Voor deelname aan wedstrijden waarbij volgens handicap wordt ingedeeld of waarbij handicap bepalend is bij het vaststellen van de eindscore, wordt van de deelnemers verwacht dat zij regelmatig ‘qualifying’ scorekaarten inleveren. Naar aanleiding van deze scorekaarten zal door de Regel- en Handicapcommissie een handicap worden bepaald. De wedstrijdcommissie gaat er van uit dat de voor een wedstrijd opgegeven handicap de potentiële speelsterkte van de deelnemer weergeeft.
Indien weinig of geen scorekaarten zijn ingeleverd, kan de wedstrijdcommissie voorafgaande aan de wedstrijd een handicap bepalen waarmee wedstrijd gespeeld dient te worden.
Indien blijkt dat de opgegeven handicap niet overeenkomt met de werkelijke speelsterkte zal de wedstrijdcommissie hiervan mededeling doen aan de Regel- en Handicapcommissie die daarop de handicap kan aanpassen.

3. Inschrijven en afmelden

Inschrijven voor deelname aan een wedstrijd vindt plaats door het volledig en duidelijk leesbaar invullen van de inschrijflijst in het clubhuis of invullen van het inschrijfformulier op verenigingssite. Het invullen van een naam op een plaats waar een naam was ingevuld, maar nadien is uitgewist of doorgestreept, is niet toegestaan. Zij die dit toch doen worden onder aan de lijst (reserve)lijst geplaatst.
Indien men zich heeft ingeschreven (ook als reserve) wordt men beschouwd als deelnemer.
De Inschrijflijsten zijn 3 tot 4 weken voorafgaande aan een wedstrijd terug te vinden in de daarvoor bestemde ordner in clubhuis of op de verenigingssite. Tot minimaal 7 dagen voor de wedstrijd heeft men de mogelijkheid om zich in te schrijven. Na die termijn kan men nog via de wedstrijdtelefoon informeren naar mogelijkheden van deelname.
Afmelden kan geschieden door de naam door te strepen op inschrijflijst wanneer deze nog in clubhuis aanwezig is.
Na het weghalen van de inschrijflijsten is afmelding in zeer dringende omstandigheden alleen telefonisch of via email mogelijk. Ook voor degenen die zich als reserve hebben aangemeld geldt de verplichting van een tijdige afmelding.
Als een deelnemer zich niet of binnen 48 uur voor het toernooi afmeldt voor een wedstrijd, waartoe hij/zij zich d.m.v. inschrijving heeft verplicht, worden de eventuele door de wedstrijdcommissie voor hem of haar gemaakte kosten op hem of haar verhaald tenzij de wedstrijdcommissie anders bepaalt.
De wedstrijdcommissie draagt er zorg voor dat de lijst met starttijden tenminste 24 uur voor aanvang van de wedstrijd wordt opgehangen in clubhuis of raadpleegbaar is op de verenigingssite.

4. De wedstrijddag

De wedstrijdcommissie stelt voor iedere wedstrijd een dienstdoende wedstrijdleiding in welke m.b.t. die wedstrijd namens de wedstrijdcommissie optreedt.
De indeling voor een wedstrijd zoals gemaakt door de wedstrijdcommissie is bindend.
Uiterlijk 20 minuten voor hun starttijd (bij een shotgun 30 minuten) dienen deelnemers aan een wedstrijd zich bij de wedstrijdleiding te melden, het verschuldigde inschrijfgeld te voldoen en hun scorekaarten op te halen en te controleren. De speler zelf blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die op de scorekaart staan vermeld.
Indien een deelnemer zich later dan 15 minuten (bij een shotgun 30 minuten) meldt voor zijn/haar starttijd, kan de dienstdoende wedstrijdleiding besluiten deze deelnemer uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd. Deze deelnemer wordt geacht niet te zijn opgekomen (no show).
Als een deelnemer niet verschijnt of zich niet afmeldt voor een wedstrijd, of voldoet aan het in vorig vermelde, wordt deze deelnemer uitgesloten van deelname aan een volgende wedstrijd tenzij de wedstrijdcommissie anders bepaalt.
Alle wedstrijden worden gespeeld met door Free Golf goedgekeurde ballen.
Een speler dient 10 minuten voor zijn/haar starttijd op de startplaats aanwezig te zijn en zich te melden bij de starter.
Een speler bij 2- of 3-sterrentoernooien die binnen 5 minuten na de starttijd op de startplaats komt, verliest de eerste hole bij matchplay en krijgt bij strokeplay 2 strafslagen op de eerste hole.
Een speler bij 2- en 3-sterrentoernooien die na 5 minuten na de starttijd op de starttijd komt wordt uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
Indien een speler tijdens een wedstrijd op een hole niet meer kan scoren is hij verplicht zijn/haar bal op te nemen.
Na afloop van een wedstrijd dient ieder speler zijn, door zowel speler als marker getekende scorekaart in te leveren.
Scorekaarten die niet, onjuist, onleesbaar of niet volledig zijn ingevuld worden niet opgenomen in de wedstrijduitslag.
De wedstrijdcommissie maakt aan de deelnemers bekend dat het spel wordt stopgezet of afgelast wanneer bijzondere omstandigheden zich voordoen.

5. De Prijsuitreiking

De bekendmaking van de uitslag en de prijsuitreiking van een een wedstrijd vindt plaats zo mogelijk binnen 60 minuten na afloop van de wedstrijd.
Op een prijs kan slechts aanspraak worden gemaakt indien men bij de prijsuitreiking aanwezig is. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van de wedstrijdcommissie, kan van de eis van aanwezigheid bij de prijsuitreiking worden afgezien.

6. Geschillen

Wedstrijden worden door of onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie georganiseerd. De wedstrijdcommissie beslist in geschillen m.b.t. wedstrijden. In alle overige gevallen, indien niet bovengemeld, beslist de dienstdoende wedstrijdleiding of de wedstrijdcommissie.