Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Vooraankondiging ALV 2023 - 20 maart 2023

Gepubliceerd op: 27-02-2023

Op 20 maart 2023, aanvang 20:00 uur, houdt Golfvereniging Schinkelshoek haar Algemene LedenVergadering (ALV) en bij deze nodigt het bestuur alle leden daarvoor uit.

Ter voorbereiding op de vergadering willen wij u tijdig en volledig informeren over de te behandelen onderwerpen en de inhoud daarvan.

Voor de vergadering willen wij graag het onderstaande onder uw aandacht brengen.

  • Het bestuur legt onder andere verantwoording af over het gevoerde beleid en doet verslag van de financiële resultaten.
  • U kunt tijdens de vergadering amendementen indienen op de voorgestelde agendapunten.
    Dat kan op de volgende wijze: “Alle leden hebben het recht van amendement betreffende punten die op de agenda staan. Amendementen en subamendementen moeten door ten minste vijf leden worden voorgesteld en schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend tijdens de vergadering”.
  • Nieuwe agendapunten kunnen tijdens de vergadering niet worden behandeld. Daarvan zeggen de statuten “Alle leden hebben het recht aan het bestuur voorstellen te doen ter plaatsing op de agenda van de algemene ledenvergadering, doch uiterlijk drie weken voor de datum van de betreffende vergadering van de leden”. Indien u een voorstel heeft gelieve dit tijdig kenbaar te maken.

De bij de agenda behorende stukken zijn vanaf 6 maart a.s. beschikbaar via het besloten deel van de website of via secretaris-1@golfverenigingschinkelshoek.nl.

Gelet op bovenstaande willen wij de agenda en uitnodigingsbrief u ruim twee weken voor de vergadering doen toekomen.

Wij zien u graag op 20 maart om 20:00 uur in de horeca van de Golfbaan Schinkelshoek.
De inloop is van af 19:30.

Bestuur Golf Vereniging Schinkelshoek
13 februari 2023


Nieuws overzicht